Úvodní stránka » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace


 • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

Aktualizace: 1. 1. 2024

 1. Název

Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena obcí Korytná jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou na základě usnesení zastupitelstva obce Korytná číslo 23 ze dne 29. 6.  2010 s účinností od 1. 9. 2010. 

Hlavní účel zřízení organizace

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny a školní družiny.

Doplňková činnost

  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, sportovních soutěží a olympiád
  • provozování hostinské činnosti školní kuchyně, tj. vaření obědů pro cizí strávníky - bývalé zaměstnance školy, důchodce, zaměstnance a ostatní cizí strávníky

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.

Právní forma - příspěvková organizace
Právnická osoba - zřízena na dobu neurčitou
Ředitel školy - Mgr. Petra Píšková (statutární orgán právnické osoby) od 28. 1. 2015
Zřizovatel – obec Korytná, Korytná 297, PSČ 687 52, www.korytna.cz

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace ve všech jejich záležitostech v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Písemné právní úkony činí ředitel jménem příspěvkové organizace tak, že k vlastnoručnímu podpisu připojí otisk razítka příspěvkové organizace.

Výše jmenovaný pracovník je zároveň určen k poskytování informací v souladu s § 2 odst. l, vyhlášky č. 150/1958, Ú.1., o vyřizování stížností a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Organizační schéma

 1. Kontaktní spojení

Adresa školy (fakturační adresa)

Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Korytná 340
687 52 Korytná

Další kontakty

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

je shodná s poštovní adresou

Úřední hodiny

Kancelář školy je v provozu denně od 07:00 hod. do 14:00 hod.

Telefonní čísla

Škola, Školní družina
572 693 285
605 300 429

Školka,
572 693 284
735 127 460

Školní jídelna
572 693 284
737 977 292

Adresa internetové stránky

https://www.zskorytna.cz/

Adresa e-podatelny

e-mail: petra.piskova@zskorytna.cz 

Datová schránka

ID datové schránky: 2xymnmr

 1. Případné platby lze poukázat
  • Komerční banka Uherský Brod
  • hlavní účet školy: 86-3935510237 / 0100
  • účet FKSP: 86-3935520267/0100

750 205 99

 1. DIČ

nejsme plátci DPH

 1. Dokumenty

Zřizovací listina a doklad o jmenování ředitele do funkce je k nahlédnutí v ředitelně školy. Kompletní ŠVP je rovněž k nahlédnutí v ředitelně a je také umístěn při hlavním vstupu do budovy školy a ve školní sborovně. Tamtéž je dispozici ŠVP pro školní družinu, Školní řád, Rozpočet + střednědobý výhled a také směrnice pro poskytování informací

 1. Žádosti a informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.  Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

 1. a) ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.

Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.  Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

 1. b) e-mailem na petra.piskova@zskorytna.cz 

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 1. c) písemně na adresu

Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Korytná 340

687 52 Korytná

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy na adrese: 

Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Korytná 340

687 52 Korytná

a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 1. Opravné prostředky

Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

  • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
  • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
  • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
  • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
  • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
  • zamítnutí žádosti o přestup, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
  • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
  • povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.

Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění prostřednictvím ředitele školy u:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

12. Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů

Portál veřejné správy

Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

 1. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
  • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění

Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT) 

Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

Vybrané právní předpisy 

Školní řád - účinnost od 01. 09. 2020
Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 03. 09. 2018
Vnitřní řád školní jídelny - účinnost od 01.09.2021

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

 1. Licenční smlouvy

Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nedisponuje vzory licenčních smluv. Výhradní licence nebyla dosud vydána.

 1. Výroční zpráva

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Výroční zprávy

Zařízení

Kapacita

IZO

Základní škola

 60

102 731 691

Mateřská škola

 39

107 612 445

Školní jídelna

100

103 279 059

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.