Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Zápis do 1. ročníku Základní školy

Zápis do 1. ročníku Základní školy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017)

Zápis do prvního ročníku proběhne 22. dubna 2020 od 15.00hod ve škole ZŠ a MŠ Korytná

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis se týká dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy a Žádost o odklad povinné školní docházky jsou uloženy na webových stránkách školy pod odkazem „základní škola – zápis do 1. ročníku“. Rodiče, kteří nemají možnost žádost si doma vytisknout, si ji mohou vyzvednout ve škole ve dnech 20. března 2020 od 7.00 do 16.00hod.

Dítě se z výše uvedených důvodů zápisu aktivně nezúčastní.

 

Jeden zákonný zástupce dítěte, požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete  v Desateru pro rodiče (webové stránky školy, odkaz základní škola – zápis do 1. ročníku).

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1 třída.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14 ti dnů, od zápisu na webu školy (http://www.zskorytna.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do třídy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

  

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí vyplnit žádost, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí mít s sebou při zápisu). Žádost o odklad povinné školní docházky je uložena na webových stránkách školy pod odkazem „základní škola – zápis do 1. ročníku“. Rodiče, kteří nemají možnost žádost si doma vytisknout, si ji mohou vyzvednout ve škole 20. března 2020 od 7.00 do 16.00hod.

Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.