Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Volby do školské rady

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
po třech letech končí funkční období páté Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, která byla zřízena na základě §167 zákona 561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona provést nové volby.

Volby se uskuteční v úterý 4. 11. 2011 v průběhu třídních schůzek, tj. 15.00 - 16.30hod.

Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na který zakroužkuje maximálně tři jména ze zákonných zástupců nezletilých žáků. Lístek ze zakroužkováním více než tří jmen bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volební urny, která bude umístěna u vchodu do školy.

Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou tři kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství ve školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Školská rada a volby se podle § 167 řídí těmito pravidly:

 1. Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitelka školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitelka školy. Ředitelka školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada má podle § 168 tyto kompetence:

 1. vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole,
 4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 7. podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitelka školy je povinna: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitelka školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

V období 2018-2021 pracovali ve školské radě:

za zákonné zástupce za zřizovatele za pedagogické pracovníky
Mgr. Gabriela Kůdelová (předseda) Petr Mahdal  Mgr. Světlana Čagánková
Mgr. Jana Jančová Jiří Martinec Marcela Máčalíková
Iva Vaškových Jakub Vacula Bc. Helena Chýlová

Děkujeme všem členům rady za odvedenou práci ve prospěch školy v minulém funkčním období.


V průběhu listopadu proběhnou volby do školské rady také u zástupců pedagogických pracovníků.


Nové složení školské rady bude zveřejněno na www.zs.korytna.cz


Seznam všech kandidátů bude vyvěšen v úterý 18. 10. 2021 na vstupních dveřích školy a na www.zs.korytna.cz.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek