Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Volby do školské rady 2021

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková

organizace


Volby do školské rady 2021

Vážení rodiče,
po třech letech končí funkční období páté Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, která byla zřízena na základě §167 zákona 561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona provést nové volby.

Volby se uskuteční v úterý 4. 11. 2011 v průběhu třídních schůzek, tj. 15.00 - 16.30hod.

  • Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na který zakroužkuje maximálně tři jména ze zákonných zástupců nezletilých žáků.
  • Lístek se zakroužkováním více než tří jmen bude neplatný.
  • Volba je tajná.
  • Hlasovací lístky vhoďte do volební urny, která bude umístěna u vchodu do školy.

Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou tři kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství ve školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče) do ŠKOLSKÉ RADY ve volbách 4. listopad 2021

seznam

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek