Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Soubor opatření k obnovení provozu školy

Soubor hygienických a provozních podmínek, rámcové podmínky pro provoz mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny

Vážení rodiče,

vzhledem k možnosti obnovení školní výuky ve školním roce 2019/2020 Vás tímto informuji o podmínkách ochrany zdraví a provozu všech součástí naší organizace.

Cesta do školy a ze školy (platí také pro mateřskou školu a školní družinu)

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Příchod ke škole a pohyb před školou (platí také pro mateřskou školu a školní družinu)

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před budovou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn od 7.00hod. pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Vstup do budovy mateřské školy

 • Před budovou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor budeme organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Rozmístění lavic ve třídě bude takové, abychom dodrželi stanovený odstup mezi žáky 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude často větrat.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Pokrmy budou vydávat paní kuchařky včetně čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků.
 • Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Skupiny žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které jsou tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Složení skupin bude neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.   
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části bude přiměřeně vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost budou zajišťovat paní vychovatelky.
 • Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit budeme volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. 
 • Aktivity mimo areál školy nebudou možné. 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek