Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 18. listopadu 2020

Vážení rodiče,

zde je přehled týkající se distanční a prezenční výuky v naší škole

Provoz mateřských školy

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol            

Je povolena osobní přítomnost: 

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
  • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.     

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.              

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.           

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.              

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.       

Během dne budou zařazeny pobyty žáků na čerstvém vzduchu.       

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.              

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Pevně věřím, že pokud budeme dodržovat nařízení vlády, bude rozvolňování pokračovat a my budeme moci obnovit výuku v plném rozsahu ve všech ročnících. Děkuji Vám všem za spolupráci při distanční výuce a všem přeji hlavně pevné zdraví.

Píšková Petra

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek